Regulamin przedszkola

Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola i wynikające z podstawy programowej. Przedszkole zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia edukacji w szkole.

 

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia. 
 2. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
 3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki.
  W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 5. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 6. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.00 do godz. 16.00 /od poniedziałku do piątku/.
 7. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 8. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 9 godzin dziennie.
 9. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języka angielskiego/,których koszty ponosi przedszkole lub rodzice.
 10. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w drodze zarządzenia.
 11. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/
 12. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
  • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka przez ponad 1 miesiąc
  • nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy
 13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:
  • rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola
 14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 15. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.